Preporuka VE – zaštita i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju - CZSS Slunj

Preporuka vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju
(Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)

Preporuka vijeca Europe o Smjernicama za zastituprava djece u digitalnom okruzenju (pdf)

Back to top