Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena - CZSS Slunj

Temeljem čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Slunj, KLASA: 012-01/10-01/1, URBROJ: 2179-20’01’01/16 od 16.09.2016.. godine i točke 1. stavka 1. Odluke KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 8. 5. 2020. godine ravnateljica Centra donosi

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Slunj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Odluka – epidemija COVID 19 (pdf)

Back to top