Stručna i Upravna vijeća - CZSS Slunj- Page 3

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17-01/2
URBROJ:2179-20-01-01-17-3
Slunj ,5.7.2017.
P O Z I V
  Kojom se pozivate na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   10.7.2017.godine u 11,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.
 Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i    r e d
1.Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17-01/2
URBROJ:2179-20-01-01-17-1
Slunj ,20.3.2017.
P O Z I V
  Kojom se pozivate na 5. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   24.3.2017.godine u 12,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i    r e d
1.Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17601/2
URBROJ:2179-20-01-01-16-7
Slunj ,  12.12.2016.
P O Z I V
  Kojom se pozivate na 4. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   19.12.2016. godine u 12,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.
 Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i    r e d
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća,
2 …

Back to top