Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Natječaji

Natječaji – CZSS Slunj

NATJEČAJ ZA DODJELU „NAGRADE ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA“ U 2017. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno od 29. rujna do 14. listopada 2017. godine.  Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

KLASA:080-02/16-01/1
URBROJ:2179-20-16-01-01-2

Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  čl. 133. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14, 99/15,52/16) te čl. 28.  Statuta Centra za socijalnu skrb Slunj, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Slunj sukladno Odluci donesenoj na sjednici dana 14. 7. 2016.g., raspisuje javni

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Slunj

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike,  prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije

– najmanje pet godina radnog staža  na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra  uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu  sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

 

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente, u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– domovnicu

– diplomu o stručnoj spremi

– potvrdu o radnom stažu s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze

polaganja istog

– uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.

– životopis.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se  Centru za socijalnu skrb Slunj, Ulica braće Radić 1, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave  natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Slunj

Natjecaj za ravnatelja-icu (pdf)

Arhiva Objava