Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

6. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17-01/2
URBROJ:2179-20-01-01-17-3
Slunj ,5.7.2017.

P O Z I V

  Kojom se pozivate na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   10.7.2017.godine u 11,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.

 Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća,

2. davanje prethodne suglasnosti ravnateljici Centra za socijalnu skrb Slunj
na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave,

3.Različito                                                              

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

POZIV ZA 6 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA (pdf)

Arhiva Objava