Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

5. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17-01/2
URBROJ:2179-20-01-01-17-1
Slunj ,20.3.2017.

P O Z I V

  Kojom se pozivate na 5. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   24.3.2017.godine u 12,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća,

2.Usvajanje završnog računa za 2016 .godinu Centra za socijalnu skrb Slunj

3.Izvješće o radu za 2016. godinu Centra za socijalnu skrb Slunj

4.Različito                                                              

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

POZIV ZA 5 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA (pdf)

Arhiva Objava