Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

4. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17601/2
URBROJ:2179-20-01-01-16-7
Slunj ,  12.12.2016.

P O Z I V

  Kojom se pozivate na 4. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   19.12.2016. godine u 12,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.

 Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća,

2. Usvajanje financijskih planova – županija – za razdoblje 2017. – 2019.,

3. Usvajanje financijskih planova – ministarstvo – za razdoblje 2017. – 2019.,  

4. Usvajanje rebalansa financijskog plana – županija – za 2016. g.,

5. Usvajanje Programa rada CZSS Slunj za 2017. g.

6. Različito   .                                                   

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

POZIV ZA 4 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA (pdf)

Arhiva Objava